25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
All events
Home / Informācija latviski
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības stiprināšanai no ES fondiem piešķir 55 miljonus eiro
01.12.2015
Pirmdien, 2015. gada 30.novembrī, Eiropas Komisija apstiprināja jaunu Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu “Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020”. Tās mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, padarot tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Kopējais finansējums plānots 65 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums - 55 milj. eiro.

Programma sniegs atbalstu tādu mērķu īstenošanai kā vides saglabāšana, aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana. Tāpat plānots uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī atbalstīt darbaspēka mobilitāti.  

Paredzams, ka sadarbības programma sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

Tās īstenošanas rezultātā Latvijas – Lietuvas sadarbība tiks attīstīta jaunā līmenī. Papildus tiks sniegts ieguldījums un sekmēta Eiropas Savienības (ES) stratēģijas „ES 2020” – „Ilgtspējīga izaugsme” mērķa sasniegšana.

Programma palīdzēs ieviest ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Tādejādi stiprinot integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvam, pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.

Finansējumam varēs pieteikties nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas; plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes; nevalstiskās organizācijas; sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Programmas Vadošās iestādes funkcijas Latvijā pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.+371 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv   
www.varam.gov.lv

Print